ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ

ಅರವಿಂದ ಕರ್ಕಿಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ ಶಿರಸಿ “ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನವಣಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 200

Read more